ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အိမ္ျခံေျမ စက္ရုံ

တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေျခလွမ္းသစ္မ်ား ႏွင့္အတူ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေရ့ွအလားအလာမ်ား

တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ လာသည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္ျခံေျမ ေဈးကြက္သည္လည္း တြင္က်ယ္လာပါသည္။ ၁၉၉၈ ခု Mitsui Co., Ltd., Japan မွ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မဂၤလာဒံု စက္မႈဇုန္ႏွင့္ ပက္သက္သည့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ သတင္းတစ္ရပ္ ရွိခဲ႔သည္။ ထိုသတင္းမွာ တရုတ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစုမ်ားမွ စက္မႈဇုန္ေျမအား တစ္ဧက လွ်င္ သိန္း ၂၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ဝယ္ယူလုိက္သည့္ သတင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံအတြက္ လုပ္ငန္းစု တစ္ခုလွ်င္ အနည္းဆံုး ဧက ၂၀ ဝယ္ယူခဲ့ပါသည္။

မဂၤလာဒံု စက္မႈဇုန္သည္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္ အနီးတြင္ရွိၿပီး ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ဂ်ပန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တစ္ခုတည္းေသာ စက္မႈအညစ္အေၾကးထုတ္သည့္ စနစ္ ပါဝင္သည့္ စက္မႈဇုန္ျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီသုိ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ၎စက္မႈဇုန္ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေရအတြက္ မွာလည္း က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။ ေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္လ်က္ရွိေသာ အျခား လုပ္ငန္းစုမ်ားမွာလည္း စက္မႈဇုန္မွ မလြဲမေရွာင္သာ ထြက္လာခဲ႔ရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎ေနရာမ်ားသည္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေခ်ာက္ေသြ႔ေနခဲ႔ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၀ ယမန္ႏွစ္မွ စ၍ တစ္ဧကလွ်င္ သိန္း ၁၀၀ က်ပ္ျဖင့္ပင္ ဝယ္ယူမည့္သူမရွိေသာ ေျမကြက္မွာ တစ္ဧကလွ်င္ သိန္း ၂၀၀၀ (အဆ ၂၀) အထိျမင့္တက္လာခဲ႔ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ တရုတ္လုပ္ငန္းစု အခ့်ိဳမွာလည္း လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္တြင္ ဧက ၃၀ က်ယ္ဝန္းေသာေျမေနရာအား ရွာေဖြေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ ၂၀၁၁ ေမလ ၂၇ရက္ ေန႔တြင္ Cherry Automobile Car Co., Ltd., China., မွ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈစာ ရရွိခဲ႔ပါသည္။ ၎စက္ရံုမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကားစီးေရ ၃၀၀၀ မွ ၅၀၀၀ အထိ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုကဲ႔သုိ႔ ကားထုတ္လုပ္မႈႏွင့္အတူ အျခားအစိတ္အပိုင္း ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း တိုးတက္လာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စက္မႈဇုန္အတြက္ ဝယ္လုိအားသည္လည္း ျမင့္တက္သထက္ ျမင့္တက္လာပါသည္။ အနာဂတ္တြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တရုတ္လုပ္ငန္းစုမ်ားသည္လည္း ပိုမိုအရွိန္ျပင္းစြာျဖင့္ တိုးတက္လာပါမည္။

ငွားရမ္းခမ်ား ဆက္လက္ျမင့္တက္လာျခင္း။

စက္မႈဇုန္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားသာမက အိမ္ငွားရမ္းမႈ ႏႈန္းထားမ်ားပါ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ျမင့္တက္လာပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိ့ဳ၏ အထင္ကရ စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာ ေနရာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကမာရြတ္ၿမ့ိဳနယ္ လွည္းတန္း ဝန္းက်င္တစ္ဝိုက္သည္ ၅ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေဈးအႀကီးဆံုးႏွင့္ ငွားရမ္းခ အမ်ားဆံုး ေနရာမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။

အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းတစ္ခု၏ အဆိုအရ ေပ (20 x 30) က်ယ္ဝန္းေသာ ဆိုင္ခန္းတစ္ခန္း၏ ငွားရမ္းခမွာ တစ္လလွ်င္ ၁၂သိန္း ~ ၁၅သိန္း ၾကား ၂၅သိန္း ~ ၃၅သိန္း အထိ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ဆိုင္ခန္းမွာပိုမိုက်ယ္ဝန္းၿပီး ကားပါကင္ေနရာသည္လည္း ပါဝင္သည္ဆိုပါက ေဈးႏႈန္းမွာ ပိုမိုမ်ားျပားပါသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္၂၀ တြင္စတင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး ယေန႔တိုင္ေအာင္ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားလ်က္ရွိသည့္ လွည္းတန္း YKKO ေၾကးအိုးဆိုင္ ပိုင္ရွင္မွ ေျပာၾကားသည္မွာ ဆိုင္ခန္းငွားရမ္းခ ျမင့္တက္လာမႈကို အားလံုး သိရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎ဆိုင္ေဘးရွိ ေပ (30x50) က်ယ္ဝန္းေသာ ဘီယာဆိုင္မွာ ဆိုင္ခန္းငွားခ တစ္လလွ်င္ က်ပ္ သိန္း ၁၀၀ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎မွာ မိမိကိုယ္ပိုင္ဆိုင္ခန္းျဖင့္ စီပြားေရးလုပ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အေျခအေနမွာ ပံုမွန္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ယခုမွစ၍ အိမ္ျခံေျမမ်ား အရွိန္အဟုန္ျပင္းစြာ ျမင့္တက္ျခင္း

ျမန္မာစီးပြားေရးသည္ စတင္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားမွ အဓိကရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္သာ မႈတည္ပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ မ်ားသည္လည္း စတင္၍ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳလာၾကပါသည္။ အိမ္ျခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းအဖြဲအစည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈမ်ားသည္ ကနဦးအစတြင္သာမဟုတ္ဘဲ ေနာက္ထပ္တိုးတက္မႈမ်ားကိုပါ ရရွိေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါသည္။